Jak to działa

Algorytm na stronie ma służyć pomocą Wam, badaczom. Skupimy się tu na prostych porównaniach cech między grupami. Jak już pewnie wiecie, w badaniach naukowych nie wystarczy samo wyliczenie wartości danej cechy w dwóch grupach i pokazanie, że różnią się one między sobą tą wartością. Jako że próba, którą badamy jest jedynie małym wycinkiem populacji, do której chcielibyśmy uogólnić nasze wnioski konieczne jest zastosowanie metod statystycznych do wykazania, że obserwowana przez nas różnica jest również prawdziwa dla tej populacji. Istnieje masa testów pozwalająca na sprawdzenie istotności różnic, dlatego zapraszamy do skorzystania z algorytmu, który krok po kroku wskaże Wam, jakiego testu użyć dla interesujących Was parametrów.

Z jaką zmienną mamy do czynienia?

Za pomocą zmiennych opisujemy interesujący nas parametr badanych pacjentów (lub też innych obiektów – niekoniecznie musimy badać ludzi). Na potrzeby tego opracowania możemy podzielić je na dwie grupy – zmienne ilościowe i jakościowe. Zmienne ilościowe to takie zmienne, które można opisać wartością liczbową (najczęściej mają też jednostkę), np. wiek, skurczowe ciśnienie tętnicze, wzrost czy ilość kroków w ciągu doby. Zmienne jakościowe opisujemy za pomocą kategorii – nie można ich policzyć, np. płeć, wykształcenie, wystąpienie zgonu, wystąpienie choroby czy noszenie okularów. Znajomość rozróżnienia dwóch rodzajów zmiennych ma istotne implikacje praktyczne. Po pierwsze, zmienne ilościowe przedstawiamy jako średnia ± odchylenie standardowe (lub mediana z pierwszym i trzecim kwartylem), a zmienne jakościowe jako ilość przypadków i procent. Po drugie, będziemy używać różnych testów do ich oceny.

Katalog Testów

Test Chi-kwadrat

Test McNemary

Analiza log-liniowa

Test t-studenta dla prób zależnych

Test Mauchley’a

Test t-studenta dla prób niezależnych

Test Levenne’a

Test Manna-Whitney’a

ANOVA z powtarzanymi pomiarami

Test Wilcoxona

Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA)

Test post-hoc Tukeya

Test Kruskala-Wallisa

Porównania parami

Test Friedmana